دومین نشست انتقال تجربه با حضور «ایرج طهماسب» (۱۲)