فیلم کارگاه‌های بین‌الملل جشنواره ۳۳

کارگاه بین‌الملل معرفی و شناخت عناصر فیلمنامه در سینمای کودک

تکنیک‌های بازیگری معاصر در فیلم‌های کودکان و نوجوانان – قسمت اول

تکنیک‌های بازیگری معاصر در فیلم‌های کودکان و نوجوانان – قسمت دوم

کارگاه بین‌الملل فیلم عروسکی و نحوه ارتباط آن با جهان کودک

کارگاه بین‌الملل جایگاه ریتم در فرآیند کارگردانی فیلم کودک

کارگاه جایگاه تجربه در روایت فیلم‌های انیمیشن – قسمت اول

کارگاه جایگاه تجربه در روایت فیلم‌های انیمیشن – قسمت دوم

کارگاه جایگاه تجربه در روایت فیلم‌های انیمیشن – قسمت سوم

کارگاه جایگاه تجربه در روایت فیلم‌های انیمیشن – قسمت چهارم

کارگاه مفهوم شخصیت در سینمای کودک با تمرکز بر سینمای کودک قزاقستان

کارگاه چگونه فیلم کودک خود را به بازارهای جهانی معرفی کنیم