کلیپ| سینمای ملی برای همه فرزندان ایران

کودکان و نوجوانان ایرانی، جوانه‌هایی که ریشه در این خاک دارند، از جای‌جای این سرزمین، روز ملی سینما را با گویش خود تبریک می‌گویند./ روز ملی سینما مبارک