گزارش ویژه از نشست مجید زین العابدین دبیر جشنواره سی و پنجم با خبرنگاران | پخش: برنامه پلاک۱ شبکه یک سیما

برنامه پلاک۱ شبکه یک سیما| گزارش ویژه از نشست مجید زین العابدین دبیر جشنواره سی و پنجم با خبرنگاران