اینفوگرافى/ «سینما سیار» در ٢۶ استان و ١۴٣ منطقه از کشور

سینما با فیلم هاى خاطره انگیز میهمان شهر شما خواهد بود