گزارش تصویری / کارگاه آموزشی کودکان طرفدار چه نوع سینمایی هستند