گزارش تصویری / گشت شهری شرکت کنندگان المپیاد فیلمسازی نوجوانان