گزارش تصویری / حضور کودکان جمعیت امام علی؛ انجمن بیماران خاص و کودکان دارای معلولیت در سینما چهارباغ