گزارش تصویری / امضاء تفاهم نامه جشنواره های فیلم اوراسیایی