گزارش تصویری / بازدید رییس سازمان سینمایی از پردیس سینمایی ساحل