برگزیدگان سومین المپیاد

فیلم‌های منتخب سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران


انیمیشن کوتاه «طغیان»

برگزیده سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ ماژان کیمیایی و علیرضا احدنوری از همدانفیلم کوتاه «بچوگ»

برگزیده سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ عارفه جعفری از میبدفیلم کوتاه «دخت و لور»

برگزیده سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ فاطمه زاهدانی از بندرعباسفیلم «در جست و جوی زندگی»

برگزیده سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ ایلیا رمضانی از بوشهرفیلم کوتاه «گذر زمان»

برگزیده سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران/ محمد امین فیروزه از تبریز