دیدار دبیر جشنواره۳۴ با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان