تیام | چشمان مادر

تیام | چشمان مادر

مجید بدیع‌زاده | کارشناسی ارشد سینما تیام فیلمی است که در قالب سینمای نوجوانان ساخته شده است. این فیلم هم مثل غالب فیلم‌های جشنواره به سراغ اقلیم بومی و به دور از فضای شهری رفته است؛ این بار در روستایی...
ادامه مطلب