درک فیلم (دکتر احمد الستی)

درک فیلم (دکتر احمد الستی)

جناب آقای دکتر احمد الستی، با بیان ساده اما دقیق خود نشانه‌های فرهنگی موجود در فیلم‌ها، کارتون‌ها و سریالها را برای کودکان و نوجوانان شرکت کننده دراین کارگاه تبیین می نمایند. شرکت کنندگان در کارگاه، پس از پایان این کارگاه...
ادامه مطلب