میان صخره‌ها | در جدال با ناامیدی

میان صخره‌ها | در جدال با ناامیدی

زهرا شفیعی‌پور فرد | کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی آن آشنایی کودک و نوجوان با طبیعت، مهم‌ترین نکته‌ی فیلم است. آشتی آنها با طبیعتی که به لطف تکنولوژی، علم و صنعت، از کودکان و نوجوانان محروم شده است و شرایط...
ادامه مطلب