خورشید | معجزه کودکان ‌کار

خورشید | معجزه کودکان ‌کار

نازنین ابراهیمی فخاری | ساخته ی دیگری از مجید مجیدی که او بازهم سراغ نوجوانان و داستانی پیرامون آنها رفته است و اینبار داستانی را روایت میکند که کودکان کار محور آن هستند. مسئله ای که این فیلم را به...
ادامه مطلب