نوبت امید، به‌وقت آرزو| دانش‌اندوزیِ سینمایی با مربیان حرفه‌ای