سینما به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان (دکتر احمد الستی ـ یک روز)

در این کارگاه یک روزه جناب آقای دکتر احمد الستی با تجربه بیش از سه دهه آموزش دروس تخصصی سینما در محیطهای آکادمیک، با بیانی ساده سوال «سینما چیست؟» را برای کودکان و نوجوانان تشنه یادگیری بازکاوی می کند و همگام با آموزش اصول ابتدایی سینما، آنان را آماده یادگیری بهتر از سینما و زندگی می نمایند.