برنامه سینماهای اصفهان

پردیس سینمایی ساحل (سالن نصف جهان) پردیس سینمایی چهارباغ (سالن نقش جهان) سوره (حوزه هنری) سالن اصلی پردیس سینمایی چهارباغ (سالن چهل ستون) پردیس سینمایی چهارباغ (سالن چهار سوق) پردیس سینمایی چهارباغ (سالن شیخ بهایی) پردیس سینمایی ساحل (سالن زنده رود) پردیس سینمایی ساحل (سالن گیشه ۷) پردیس سینمایی ساحل (سالن عالی‌قاپو)