گزارش تصویری / مصاحبه دبیر جشنواره با برنامه پرانتز باز رادیو نمایش