ببینید: دبیرجشنواره۳۵ در نشست با خبرنگاران از شعار_جشنواره | چابک سازی ستاد اجرایی و…

ببینید: دبیرجشنواره۳۵ در نشست با خبرنگاران از شعار جشنواره | چابک سازی ستاد اجرایی | تصویب زنگ سینما برای مدارس در شورای عالی سینما | تلاش برای ثمربخش‌شدن آموزش در المپیاد فیلمسازی | و دو رویداد بخش بین‌الملل گفت